Company News »

A Murata r’eszv’enyenk’ent k’eszp’enzben fizetett 12,50 USA doll’aros ‘aron felv’as’arolja a Peregrine Semiconductor

Business Wire
Share on StockTwits
Published on

A Murata Electronics North America, Inc., a Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE: 6981) 100%-os tulajdon’aban l’ev”o le’anyv’allalata ‘es a Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (NASDAQ:PSMI) ma bejelentett’ek, hogy v’egleges meg’allapod’ast k”ot”ottek, melynek ‘ertelm’eben a Murata felv’as’arolja a m’eg nem a Murata tulajdon’at k’epez”o “osszes forgalomban l’ev”o Peregrine r’eszv’enyt r’eszv’enyenk’ent k’eszp’enzben fizetett 12,50 USA doll’aros ‘aron. Az “ugylet teljes ‘ert’eke 471 milli’o USA doll’ar (465 milli’o USA doll’ar, amelyben nem szerepel a m’ar a Murata birtok’aban l’ev”o r’eszv’enypakett). A Peregrine nev’ehez f”uz”odik az RF SOI (radio frequency silicon on insulator) [r’adi’ofrekvenci’as szil’icium a szigetel”on] feltal’al’asa, ‘es a v’allalat ‘utt”or”o szerepet j’atszott a modern r’adi’ofrekvenci’as (RF) megold’asok elterjeszt’es’eben. A Peregrine a mobil ‘es anal’og alkalmaz’asokhoz felhaszn’alt r’adi’ofrekvenci’as el”ofeldolgoz’o (RF front-end [RFFE]) megold’asok sz’all’it’oi k”ozt vezet”o szerepet t”olt be. Az “ugylet z’ar’as’at’ol kezdve a Peregrine r’eszt vesz a Murata alaptev’ekenys’ege b”ov’it’es’et c’elz’o strat’egi’aj’anak megval’os’it’as’aban. A Peregrine a Murata 100%-os tulajdon’at k’epez”o le’anyv’allalatak’ent folytatja m”uk”od’es’et a vil’ag legnagyobb kih’iv’asait jelent”o RF probl’em’ak megold’as’at c’elz’o jelenlegi “uzleti modellj’enek megfelel”oen.

“Ez az akviz’ici’o lehet”ov’e teszi a Murata nemzetk”ozi piacvezet”o mobil RF egys’egek ‘es a Peregrine pr’emiumkateg’ori’as RF front-end term’ekek piac’an k’in’alkoz’o lehet”os’egeinek fokozott kiakn’az’as’at. A Peregrine rendk’iv”ul tehets’eges RF m’ern”okcsapattal rendelkezik” – magyar’azta Norio Nakajima, a Murata “ugyvezet”o eln”okhelyettese, a Communication “uzleti egys’eg igazgat’oja. “A Peregrine m’ern”okei tal’alt’ak fel az RF SOI-t, ‘es 20 ‘even ‘at vezet”o szerepet j’atszottak annak tov’abbfejleszt’es’eben, mik”ozben sz’amos esetben dolgoztak ki els”ok’ent olyan technol’ogi’akat, amelyek ma m’ar alapvet”onek sz’am’itanak az ipar’agban. C’eg”unk j’o n’eh’any ‘eve szoros egy”uttm”uk”od’est hozott l’etre a Peregrine-nel. Innovat’iv megold’asaik, k”ozt”uk a Global 1 teljes szil’icium alap’u integr’alt RF front-end rendszer, kulcsfontoss’ag’u strat’egiai fejleszt’esnek sz’am’itanak a mobil ‘agazatban. Ez az “ugylet elm’ely’iti a k”ozt”unk megl’ev”o partneri kapcsolatot, ‘es lehet”ov’e teszi sz’amunkra, hogy kihaszn’aljuk az e ter”uleten k’in’alkoz’o b”ov”ul”o lehet”os’egeket.”

“A Murata a vil’ag egyik vezet”o RF modul ‘es -sz”ur”o sz’all’it’oja, ‘es a Peregrine-nek m’ar eddig is sz’amos el”onye sz’armazott a c’egeink k”ozt fenn’all’o t”obb ‘eves partnerkapcsolatb’ol. A Murata piacvezet”o term’ekeinek ‘es a Peregrine cs’ucstechnol’ogi’at k’epvisel”o SOI megold’asainak egy”uttese rendk’iv”ul el”ony”os versenypoz’ici’ot biztos’it sz’amunkra v’alasztott piacainkon” – fejtette ki Jim Cable, PhD, a Peregrine Semiconductor eln”ok-vez’erigazgat’oja. “A Murata csapat’anak tagjak’ent k’epesek lesz”unk tov’abb b”ov’iteni megl’ev”o partnerkapcsolatainkat, ‘es felgyors’itani az ipar’ag ‘at’all’as’at az integr’alt, kiz’ar’olag CMOS (complementary metal-oxide semiconductor [komplementer f’em-oxid f’elvezet”ot alkalmaz’o digit’alis integr’alt’aramk”or-‘ep’it’esi technol’ogia]) alap’u RF front-end rendszerek haszn’alat’ara. C’eg”unk tov’abbra is arra t”orekszik, hogy “ugyfeleinek “osszes jelenlegi piac’an ‘elenj’ar’o technol’ogiai megold’asokat k’in’aljon. Rendk’iv”ul nagyra becs”ulj”uk a Murata “uzleti k’epess’egeit, nagy v’arakoz’assal tekint”unk k”oz”os munk’ank el’e, ‘es biztosak vagyunk abban, hogy egy”utt nagyszer”u eredm’enyeket fogunk el’erni.”

A felv’as’arl’as r’ev’en a Murata sz’am’ara fejlett RF Front-end term’ekek ‘es a vil’ag legjobb SOI folyamattechnol’ogi’aja ‘all majd rendelkez’esre, melyek mindegyike kulcsfontoss’ag’u a mobiltechnol’ogi’ak egyre sz’elesebb k”or”u integr’al’as’ahoz. Az okostelefonok ‘es egy’eb vezet’ek n’elk”uli eszk”oz”ok r’adi’ofrekvenci’as ig’enyei egyre “osszetettebbekk’e v’alnak, ez a szint”u komplexit’as pedig m’ar csak szil’icium alap’u technol’ogiai megold’asokkal kezelhet”o. A Peregrine sz’amos vezet’ekn’elk”ulieszk”oz-piacon ‘ert’ekes’iti term’ekeit, ide’ertve az okostelefon-, vizsg’al’o- ‘es m’er”oeszk”oz- ‘es g’epj’arm”u-piacot, valamint a k”ozbiztons’agi r’adi’os ‘es vezet’ek n’elk”uli infrastruktur’alis elemek piac’at. A Peregrine-nel egy”utt ugyanakkor a Murata birtok’aba ker”ul egy ‘ert’ekes szellemitulajdonjog- (Intellectual Property Rights [IPR]) portf’oli’o is, amely mag’aban foglalja a teljes RF SOI front-end technol’ogia-palett’at.

A tranzakci’o, amelyet mindk’et c’eg Igazgat’os’aga j’ov’ahagyott, v’arhat’oan 2014 v’eg’en vagy 2015 elej’en ker”ul lez’ar’asra a Peregrine r’eszv’enyeseinek j’ov’ahagy’as’at’ol, a szab’alyoz’o hat’os’agi j’ov’ahagy’asok kiad’as’at’ol ‘es egy’eb szok’asos z’ar’asi felt’etelek teljes”ul’es’et”ol f”ugg”oen.

Peregrine Semiconductor – Megold’as a vil’ag legnehezebb RF kih’iv’asaira

A Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ:PSMI) , az RF SOI (szil’icium a szigetel”on) technol’ogia kifejleszt”oje, a cs’ucstechnol’ogi’at k’epvisel”o, nagyteljes’itm’eny”u, integr’alt RF megold’asokat sz’all’it’o vil’agels”o ‘un. “fabless” (a tervez’est ‘es fejleszt’est maga v’egz”o, de termel’esi l’etes’itm’eny n’elk”uli, a gy’art’ast kiszervez”o) c’eg. 1988-ban t”ort’ent alap’it’as’at’ol kezdve a Peregrine ‘es alap’it’o tagjai folyamatosan dolgoztak az UltraCMOS(R) technol’ogia – az SOI szabadalmaztatott, tov’abbfejlesztett form’aja – kialak’it’as’an annak ‘erdek’eben, hogy biztos’ithass’ak az RF piac legnagyobb kih’iv’asaira, p’eld’aul a linearit’asra megold’ast ny’ujt’o teljes’itm’enyt. A kateg’ori’ajukban a legjobb teljes’itm’enyt ny’ujt’o ‘es monolitikus integr’aci’ot megval’os’it’o term’ekeivel a Peregrine megb’izhat’o sz’all’it’oja sz’amos, k”ul”onb”oz”o piacokon (g’epj’arm”ugy’art’as, sz’eless’av’u eszk”oz”ok, mobil eszk”oz”ok, okostelefonok, hadi- ‘es “uripar, vizsg’al’o- ‘es m’er”oeszk”oz”ok, vezet’ek n’elk”uli infrastruktur’alis elemek, g’epipar, IoT (Internet of Things [a T’argyak Internete]) tev’ekenyked”o piacvezet”o c’egnek. A Peregrine t”obb mint 180 beny’ujtott ‘es elb’ir’al’as alatt ‘all’o szabadalmaztat’asi k’erelemmel rendelkezik, ‘es ez id’aig mintegy 2 milli’ard UltraCMOS egys’eget sz’all’itott le “ugyfeleinek. Tov’abbi inform’aci’ok’ert k’erj”uk, l’atogasson el a k”ovetkez”o internetes c’imre: http://www.psemi.com.

Amit a Murata-r’ol tudni kell

A Murata Manufacturing Co., Ltd. az egyik vil’agels”o c’eg a ker’amia alap’u, passz’iv elektronikus alkatr’eszek ‘es megold’asok, kommunik’aci’os ‘es ‘aramell’at’o modulok gy’art’asa ‘es ‘ert’ekes’it’ese ter’en. A 846 milli’ard jen (?8,4 milli’ard USA doll’ar) ‘eves ‘arbev’etellel rendelkez”o Murata elk”otelezett a modern elektronikus eszk”oz”ok ‘es cs’ucstechnol’ogi’at k’epvisel”o, t”obbc’el’u, nagy denzit’as’u modulok kifejleszt’ese mellett. A v’allalat szerte a vil’agon rendelkezik gy’art’oegys’egekkel ‘es alkalmazottakkal. Tov’abbi inform’aci’ok’ert, k’erj”uk, l’atogasson el a k”ovetkez”o internetes c’imre: http://www.murata.com/.

Tan’acsad’ok

A Peregrine p’enz”ugyi tan’acsad’oja a Deutsche Bank ‘es az Evercore volt, a jogi tan’acsad’o szerep’et pedig a Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP t”olt”otte be. A Murata p’enz”ugyi tan’acsad’ojak’ent a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley j’art el, jogi tan’acsad’oja a Simpson Thacher & Bartlett LLP volt.

Az el”oremutat’o ‘all’it’asokkal kapcsolatos figyelmeztet’es

A jelen sajt’ok”ozlem’eny tartalmazhat olyan ‘all’it’asokat, amelyek az Amerikai Egyes”ult ‘Allamok 1933. ‘evi ‘Ert’ekpap’irt”orv’enye (Securities Act) hat’alyos m’odos’it’as’anak 27A paragrafusa, valamint az 1934. ‘evi ‘Ert’ekpap’irt”ozsde t”orv’eny (Securities Exchange Act) hat’alyos m’odos’it’as’anak 21E paragrafusa ‘ertelm’eben el”oremutat’o ‘all’it’asoknak min”os”ulnek. Ezek az el”oremutat’o ‘all’it’asok ‘altal’aban olyan szavakat tartalmaznak, mint a “fogunk”, “v’arakoz’asaink szerint”, “‘ugy hissz”uk”, illetve hasonl’o ‘ertelm”u szavakat. A t’enyleges eredm’enyek azonban l’enyegesen elt’erhetnek az el”oremutat’o ‘all’it’asokban el”orevet’itett vagy prognosztiz’alt eredm’enyekt”ol. A t’enyleges ‘es a prognosztiz’alt eredm’enyek k”ozti elt’er’est sz’amos t’enyez”o el”oid’ezheti, ide’ertve, t”obbek k”ozt, a k”ovetkez”ok kock’azatokat ‘es bizonytalans’agi t’enyez”oket: olyan felt’etelek nem teljes”ul’ese, amelyek a javasolt “ugylet lez’ar’as’anak el”ofelt’etel’et k’epezik, ide’ertve, t”obbek k”ozt, a r’eszv’enyesek vagy a szab’alyoz’o hat’os’agok r’esz’er”ol az “ugylet j’ov’ahagy’as’anak megtagad’asa; a javasolt “ugylettel kapcsolatos el”ore nem l’atott neh’ezs’egek vagy k”olts’egek felmer”ul’ese; a javasolt “ugylet k”ozz’et’etele nyom’an esetleges jogi keresetek beny’ujt’asa a Peregrine ‘es m’asok ellen; az ‘erv’enyben l’ev”o tervek vagy tev’ekenys’egek v’egrehajt’as’anak meghi’usul’asa a javasolt “ugylet k”ozz’et’etele illetve az “ugylet lez’ar’as’anak elh’uz’od’asa miatt; neh’ezs’egek az alkalmazottak megtart’asa ter’en a javasolt “ugylet k”ozz’et’etele illetve az “ugylet lez’ar’as’anak elh’uz’od’asa miatt; az “ugyfelek, forgalmaz’ok, besz’all’it’ok ‘es versenyt’arsak reakci’oja a javasolt “ugylet k”ozz’et’etel’ere; valamint egy’eb, a Peregrine ‘altal az Amerikai Egyes”ult ‘Allamok ‘Ert’ekpap’ir- ‘es T”ozsdefel”ugyelet’ehez (Securities and Exchange Commission [SEC]) a 10-K sz. nyomtatv’anyon a 2013. december 28-‘an lez’art ‘evre vonatkoz’oan beny’ujtott ‘Eves jelent’esben, valamint a Peregrine ‘altal a SEC-hez a 10-Q ‘es a 8-K. sz. nyomtatv’anyon beny’ujtott tov’abbi jelent’esekben ismertetett egy’eb t’enyez”oket. Mivel term’eszet”ukb”ol fakad’oan az el”oremutat’o ‘all’it’asok k”ul”onf’ele kock’azatok ‘es bizonytalans’agok t’argy’at k’epezik, amelyek k”oz”ul egyesek nem prognosztiz’alhat’ok vagy sz’amszer”us’ithet”ok, a sajt’ok”ozlem’eny olvas’oit arra intj”uk, hogy ne tekintsenek ‘ugy ezekre az el”oremutat’o ‘all’it’asokra, mint amelyek nagy val’osz’in”us’eggel el”orevet’itik j”ov”obeli esem’enyek megval’osul’as’at, vagy mint amelyek a Murata-nak vagy a Peregrine-nek a k”ozlem’eny kiad’as’at k”ovet”o id”oszakban ‘erv’enyes n’ezeteit k’epviselik. A Murata ‘es a Peregrine nem v’allal k”otelezetts’eget arra, hogy friss’itse a jelen sajt’ok”ozlem’enyben szerepl”o inform’aci’okat, kiv’eve azokat, amelyek eset’eben azt a t”orv’eny el”o’irja. A sajt’ok”ozlem’eny olvas’oit ez’ert arra k’erj”uk, hogy ne t’amaszkodjanak t’ulzott m’ertekben az el”oremutat’o ‘all’it’asokra, mivel azok kiz’ar’olag a k”ozlem’eny kiad’as’anak id”opontj’aban fenn’all’o ‘allapotot t”ukr”ozik.

Tov’abbi inform’aci’ok ‘es inform’aci’oforr’asok

A jelen sajt’ok”ozlem’eny a Peregrine Murata ‘altali javasolt felv’as’arl’as’ara vonatkoz’o, a r’eszv’enyesek sz’am’ara a meghatalmazotti nyilatkozat bek’er’es’enek felt’etelek’ent biztos’itand’o t’aj’ekoztat’asnak tekinthet”o. A Peregrine-nek sz’and’ek’aban ‘all a javasolt “ugylettel kapcsolatosan beny’ujtani a SEC-hez az el”o’irt anyagokat, ide’ertve egy meghatalmazotti nyilatkozatot a 14A sz. nyomtatv’anyon. A PEREGRINE R’ESZV’ENYESEIT ARRA K’ERJ”UK, HOGY FELT’ETLEN”UL OLVASS’AK EL A SEC-HEZ BENY’UJTOTT “OSSZES VONATKOZ’O DOKUMENTUMOT, IDE’ERTVE A MEGHATALMAZOTTI NYILATKOZATOT, MIVEL AZOKBAN FONTOS INFORM’ACI’OK TAL’ALHAT’OK A JAVASOLT “UGYLETR”OL. A befektet”ok ‘es a r’eszv’enyesek sz’am’ara a dokumentumok a SEC honlapj’an (www.sec.gov.) t’er’it’esmentesen el’erhet”ok, ‘es t’er’it’esmentesen let”olthetik a Peregrine honlapj’an (http://www.psemi.com) az “Investors” (Befektet”ok) f”ul alatt tal’alhat’o, a Peregrine ‘altal a SEC-hez beny’ujtott dokumentumokat. A meghatalmazotti nyilatkozat ‘es a Cooper ‘altal a SEC-hez beny’ujtott egy’eb iratok (a beny’ujt’ast k”ovet”oen) ugyanakkor a Peregrine-hez a k”ovetkez”o c’imre ‘irt k’er’essel is t’er’it’esmentesen beszerezhet”ok: [Office of the Secretary], 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121, illetve a k”ovetkez”o telefonsz’amon k’erhet”ok: (858) 731-9400.

A meghatalmaz’asokkal kapcsolatosan ‘erintett szem’elyek

A Peregrine, annak igazgat’oi ‘es “ugyvezet”oi a Peregrine t”orzsr’eszv’enyeinek birtokosait’ol a javasolt “ugylet j’ov’ahagy’asa t’argy’aban “osszeh’ivand’o rendk’iv”uli k”ozgy”ul’essel kapcsolatosan bek’erend”o meghatalmazotti nyilatkozatokkal kapcsolatban ‘erintettek lehetnek. A Peregrine igazgat’oira ‘es “ugyvezet”oire vonatkoz’o inform’aci’ok, ide’ertve a nev”uket, az alkalmaztat’asukra ‘es a javasolt “ugylettel kapcsolatos ‘erdekelts’eg”ukre vonatkoz’o inform’aci’okat is, rendelkez’esre ‘allnak a Peregrine ‘altal a 2013. december 28-‘an z’arul’o p’enz”ugyi ‘evre vonatkoz’oan a SEC-hez a 10-K jel”u nyomtatv’anyon 2014. febru’ar 19-‘en beny’ujtott ‘Eves jelent’esben, valamint a Peregrine 2014. ‘evi rendes ‘eves k”ozgy”ul’es’ere vonatkoz’o, a SEC-hez 2014. m’arcius 20-‘an beny’ujtott v’egleges meghatalmazotti nyilatkozatban. Amennyiben a Peregrine r’eszv’enyesek ‘altal birtokolt r’eszv’enyek sz’ama a 2014. ‘evi rendes ‘eves k”ozgy”ul’essel kapcsolatosan kiadott meghatalmazotti nyilatkozatban szerepl”o sz’amhoz k’epest id”ok”ozben m’odosult, a v’altoz’asra vonatkoz’o inform’aci’ok szerepelnek vagy szerepelni fognak a SEC-hez a 4. sz. “Statements of Change in Ownership” (Tulajdonv’altoz’asi nyilatkozat) elnevez’es”u nyomtatv’anyon. A befektet”ok az ‘erintetteknek a javasolt “ugylettek kapcsolatos ‘erdekelts’eg’ere vonatkoz’o tov’abbi inform’aci’okat a javasolt “ugylettel kapcsolatban kiadott meghatalmazotti nyilatkozatban tal’alhatnak (amikor majd az kiad’asra ker”ul).

Tov’abbi inform’aci’ok ‘es inform’aci’oforr’asok

A javasolt “ugylettel kapcsolatosan a Peregrine be fogja ny’ujtani a meghatalmazotti nyilatkozatot ‘es az “ugyletre vonatkoz’o dokumentumokat Amerikai Egyes”ult ‘Allamok ‘Ert’ekpap’ir- ‘es T”ozsdefel”ugyelet’ehez (Securities and Exchange Commission [SEC]) SEC-hez. A PEREGRINE R’ESZV’ENYESEIT ARRA K’ERJ”UK, HOGY FELT’ETLEN”UL OLVASS’AK EL A MEGHATALMAZOTTI NYILATKOZATOT ‘ES A SEC-HEZ BENY’UJTOTT “OSSZES VONATKOZ’O DOKUMENTUMOT, AMIKOR AZOK MAJD RENDELKEZ’ESRE ‘ALLNAK, MIVEL FONTOS INFORM’ACI’OK TAL’ALHAT’OK BENN”UK A JAVASOLT “UGYLETR”OL. A befektet”ok ‘es a r’eszv’enyesek a meghatalmazotti nyilatkozatot ‘es az egy’eb dokumentumokat t’er’it’esmentesen beszerezhetik, amikor azok rendelkez’esre ‘allnak majd, a Peregrine-hez a k”ovetkez”o c’imre ‘irt k’er’essel: Investor Relations, Peregrine, 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121, illetve a k”ovetkez”o telefonsz’amon k’erhetik: (858) 731-9400. Ezen fel”ul SEC-hez a Peregrine ‘altal beny’ujtott dokumentumok t’er’it’esmentesen el’erhet”ok a SEC honlapj’an is (www.sec.gov.)

A SEC szab’alyai szerint a Peregrine, annak igazgat’oi ‘es “ugyvezet”oi, vezet”os’eg’enek bizonyos tagjai, valamint egyes alkalmazottai ‘erintetteknek tekinthet”ok a Peregrine r’eszv’enyeseit”ol a javasolt “ugylettel kapcsolatosan bek’erend”o meghatalmazotti nyilatkozattal kapcsolatosan, ‘es az “ugylettel kapcsolatos ‘erdekelts’eg”uk elt’erhet att’ol, mint amellyel a Peregrine r’eszv’enyesei b’irnak. Az ‘erintett igazgat’ok ‘es “ugyvezet”ok ‘erdekelts’eg’ere vonatkoz’o inform’aci’ok a Peregrine meghatalmazotti nyilatkozat’aban ‘es a kor’abban a SEC-hez a 10-K sz. nyomtatv’anyon beny’ujtott ‘Eves jelent’esekben tal’alhat’ok, ‘es a Peregrine meghatalmazotti nyilatkozat’aval kapcsolatosan ‘erintett “osszes szem’elyre vonatkoz’o inform’aci’ok szerepelni fognak a javasolt “ugylettel kapcsolatosan kiadand’o meghatalmazotti nyilatkozatban, amikor az el’erhet”o lesz. E dokumentumok mindegyike t’er’it’esmentesen hozz’af’erhet”o lesz a SEC honlapj’an (http://www.sec.gov), valamint a Peregrine-t”ol is beszerezhet”o t’er’it’esmentesen az al’abbi c’imre ‘irt k’er’essel: Investor Relations, Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121 (Telefon: 858-731-9499).

E k”ozlem’eny hivatalos, m’ervad’o v’altozata az eredeti forr’asnyelven k”ozz’etett sz”oveg. A ford’it’as csak az olvas’o k’enyelm’et szolg’alja, ‘es “osszevetendo a forr’asnyelven ‘irt sz”oveggel, amely az egyetlen jogi ‘erv’ennyel b’ir’o v’altozat.

Share on StockTwits